Reklamační řád a vrácení peněz

Vrácení zakoupeného zboží a vrácení peněz

 

Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem, atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení na adresu provozovny firmy AupetServis Přemyslovců 2028/47a, 70900 Ostrava-Mariánské Hory, Czech republic. Následně budou zákazníkovi vráceny peníze za navrácené zboží


Reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného u prodávajícího:


Sídlo firmy a provozovna: AupetServis Petr Žaček, IČ: 66719381, Přemyslovců 2028/47a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.

 

 

 

Kontakt: +420596783898, e-mail: aupet@seznam.cz

 

 

Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé je použita právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Kupující je oprávněn uplatnit právo u odpovědnosti z vady, která se vyskytne u nového zboží do 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí zboží.

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost nového zboží v délce dvou let ode dne převzetí zboží, pokud sám výrobce neposkytuje záruku delší. V případě zboží s omezenou životností, které se tzv. spotřebovávají, jako jsou bateriové zdroje apod., je záruční doba ohledně jejich spotřebování poskytována v rozsahu pokynů výrobce, maximálně 6 (šest) měsíců.

Právo z vadného plnění nebo reklamace musí být uplatněny nejpozději poslední den záruční doby.

Zjevné vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději v momentě převzetí zboží, jinak toto právo zaniká.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena v případě, že:
- vadu si kupující způsobil sám, např. neodbornou montáží, neodbornou manipulací, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá
- vada vznikla v důsledku běžného opotřebení
- vada byla způsobena vlivem vnějších okolností, které prodávající nemohl předpokládat
- vada byla způsobena nesprávnou funkcí ostatních součástí zařízení nebo jejich závadou

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nebo zboží reklamovat u prodávajícího, a to odesláním vadného zboží poštou na adresu prodávajícího. Zakoupení zboží musí kupující prokázat dokladem o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou), které zároveň slouží jako záruční list. U zboží, které bylo určeno k odborné montáži, je nutno předložit doklad odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován. Při reklamaci je kupující povinen popsat vadu zboží a její projevy, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit. Prodávající si vyhrazuje, že pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od na výzvy prodávajícího, není prodávající povinen vady odstranit. O oprávněnosti reklamace rozhodne prodávající při jejím uplatnění. Ve složitějších případech, kdy je nutno zajistit odborné posouzení nebo vyjádření výrobce, rozhodne prodávající o její oprávněnosti do 3 (tří) pracovních dnů. V případě oprávněné a prodávajícím uznané reklamace bude tato prodávajícím vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, nebude-li účastníky písemně sjednána lhůta delší. 2. Podle charakteru vady, která u zboží byla v době jejího převzetí kupujícím, nebo která se na zboží nebo její součásti vyskytla v záruční době, postupuje prodávající následujícím způsobem v souladu s občanským zákoníkem: - má-li zboží vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. - jde-li o vadu, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. - právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. - neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Reklamační řád je platný od 01.03 2018.

Reklamační list

Reklamační formulář

Formulář k vrácení zboží.

(+420) 596 783 898 aupet@seznam.cz

Typ převodovky:
Značka vozu:
Kód zboží:
....